When the Lord shall bring again Zion, and the watchmen shall see, Zion shall be established, saviors will come upon. Put the basin on the floor (ground). . Templo Mayor at Tenochtitlan, the Coyolxauhqui Stone, and an Olmec Mask . mound definition: 1. a large pile of earth, stones, etc. mount; backing. Hermon, Jesus Christ reaches a major milestone in his life. Elevated area of dirt upon which the pitcher stands to pitch. of rock and dirt and are set at the bottom of slopes. of earth, and ‘cushions’ of grass were placed on them. MALAPIT sa nababalutan-ng-niyebeng taluktok ng. a mound of fatty tissue covering the pubic area in women… palanggana. 2 Habang siya’y nakayukyok malapit sa bunganga ng isang kuweba sa. kusot. v. maglapag, ilapag (mag-:i) to lay on floor or ground level. like a small hill: 2. a large pile of something: 3. the…. Fort Ancient Culture: Great Serpent Mound. ng lupa na palatandaan sa tinatayuan ng iginibang sinaunang Nineve. Man 1a: Yes. Learn more. n. 1. a bank or heap of earth or stones: tambak, bunton. [sa Heb., tel] na namamalagi nang walang takda, and remains there, without food, for the almost two, Pagkatapos ay ipinupulupot nito ang kaniyang katawan sa, at nananatili roon, nang walang pagkain, sa loob. To fortify with a mound; add a barrier, rampart, etc. Any of seven fleshy prominences in the palm of the hand, taken to represent the influences of various heavenly bodies. , ipinakita ni Jesu-Kristo kung paano mararanasan ang namamalaging kaligayahan. to have sexual intercourse with someone, something, a land mass that projects well above its surroundings; higher than a hill, a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount", something forming a back that is added for strengthening, the act of climbing something; "it was a difficult climb to the top", attach to a support; "They mounted the aerator on a floating", copulate with; "The bull was riding the cow", fix onto a backing, setting, or support; "mount slides for macroscopic analysis", go upward with gradual or continuous progress; "Did you ever climb up the hill behind your house? at tatakbo, nang hindi pinapansin ng mga magulang nito. 2 a (1) : an artificial bank or hill of earth or stones especially : one constructed over a burial or ceremonial site. and for transporting merchandise from place to place. Mound definition: A mound of something is a large rounded pile of it. Press Review said: “The youths’ delusion and desperation, daily, and no one can offer them an encouraging future.”, 11 Isang artikulo buhat sa Italya at inilathala sa World Press, kahibangan at kawalang pag-asa ng mga kabataan ay, sa araw-araw, at walang sinuman na makapaghahandog sa, kanila ng isang kasiya-siyang kinabukasan.”, A global sign, far more ominous than the thunderings of, Vesuvius, is serving notice that this present world, na nagbababala nang higit kaysa pagbababala ng Bulkang, , ang tumatawag pansin na ang kasalukuyang sistema ng. We put two 90-pound (41-kg) bales of hay on the sleigh, Dad, Naglagay kami ng dalawang 90-libra (41 kilo) na paldo ng dayami sa kareta, pagkatapos ay, An animal, usually a horse, used to ride on, unlike a draught horse, The number of riders in a cavalry unit or division, A mounting; an object on which another object is mounted, as the post is the mount on which the mailbox is installed. From 1880 to 2018 less than 5 people per year have been born with the first name Mound. adj. m (70 piye) ang taas mula sa libis na nasa ibaba. Ang teritoryong itinakda sa kanila ay sumasaklaw sa mga baybaying kapatagan. 2. Mounding definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. impunity definition: 1. freedom from punishment or from the unpleasant results of something that has been done: 2…. stagger definition: 1. to walk or move with difficulty as if you are going to fall: 2. to cause someone to feel…. You are a unique individual. Means "not touched, not injured" from Tagalog di meaning "no, not" and maano meaning "have something happen" or ano meaning "how, what". ay tunay na propeta ng Diyos nang bigkasin niya ang mga salitang nakakahawig ng payo ni Zefanias sa kabanata 2, talata 3: “Hanapin si Jehova, kayong lahat na maaamo sa lupa . (70 ft) above the valley below. Carmel, paitaas sa H hangganan ng Palestina sa Sidon. pile. rumpled, crumpled [syn. Ilapag mo ang palanggana. DIMAAPI Filipino, Tagalog ... Hispanicised spelling of French du tertre meaning "of the hillock, of the mound" (see DUTERTRE). (2Cr 28:18, 19) Ipinapalagay ng ilang heograpo na ang, ng Qatra, isang tiwangwang na nayon sa isang, rises to a height of 100 feet [30 m] and is over 1,000 feet [300. the largest pre-Columbian earthen construction in the Western Hemisphere. [Heb., tel], as a desolation down to this day.” —Jos 8:28. (Ge 33:18, 20; 35:1, 3, 7) These altars made by the patriarchs were doubtless, mentioned by God in the Law covenant, either. —Tingnan ang Mateo kabanata 5 hanggang 7. Ibunton mo ang maruming damit sa batya. a collection of objects laid on top of each other, (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands, structure consisting of an artificial heap or bank usually of earth or stones; "they built small mounds to hide behind", the position on a baseball team of the player who throws the ball for a batter to try to hit; "he has played every position except pitcher"; "they have a southpaw on the mound", form into a rounded elevation; "mound earth". Translate english tagalog. ng anay upang kunin ang mga butil na tinipon ng mga insekto. It is encircled with bands, enriched with precious stones, and surmounted with a cross. (computing) To attach a drive or device to the directory structure in order to make it available to the operating system. . (Gen 33:18, 20; 35:1, 3, 7) Ang mga altar na ito na ginawa ng mga patriyarka ay walang alinlangang katulad, nang maglaon sa tipang Kautusan, anupat maaaring mga, ng lupa o mga platapormang gawa sa di-tabas, Her body was buried close to the trail, protected only by a, Inilibing ang kanyang labi malapit sa landas na tinambakan lang. magbunton, ibunton (mag-: i-) v. to put into a pile, to put in a heap or mound. the city was reduced to “an indefinitely lasting. *+ ng Lunsod ni David, at gumawa siya ng maraming sandata* at kalasag. Showing page 1. The garbage piled up on the sidewalk. Ibunton mo ang maruming damit sa batya. forces, courts and monetary systems are simply not equal to solving the, Kanilang inaakala na ang “sistema” ay bigo —na ang, hukuman at sistema ng pananalapi ay walang kaya na lunasan ang. mound. , Christ Jesus, God’s greatest prophet, supported Zephaniah as a. by speaking words that are strikingly similar to Zephaniah’s counsel at chapter 2, verse 3: “Seek Jehovah, all you meek ones of the earth . Cookies help us deliver our services. ng anay upang masumpungan ang kinalalagyan ng ginto. 1 archaic : hedge, fence. Olmec mask (Olmec-style mask) Feathered headdress. Man 1: Sofie's hot. Sa panahong muling ibabalik ng Panginoon ang Sion, at ang mga bantay ay magkikita, Sion ay matatatag, paroroon ang mga tagapagligtas sa. Her … Translate filipino tagalog. 1. Ang bawat itlog ay kumukuha ng 50 mga araw bago, sisiw ay huhukay sa ganang kaniya palabas ng. Hermon, si Jesu-Kristo ay sumasapit sa isang dakilang pangyayari sa kaniyang buhay. Weird things about the name Mound: The name spelled backwards is Dnuom. n. 1. a little hill: maliit na burol (baseball) The place where the pitcher stands to pitch. Find more ways to say mount, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. To begin (a military assault, etc. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Mound is Thursday, August 3rd, 1882. Bumunton ang basura sa bangketa. Contextual translation of "ridge in tagalog" into Tagalog. (Zephaniah 2:13, 14) Today, visitors see that only a. marks the desolate site of ancient Nineveh. . . An artificial hill or elevation of earth; a raised bank; an embankment thrown up for defense; a bulwark; a rampart. Isang pangit na butas ang naging kapalit ng maliit na, He hauls the load toward the dumping grounds and adds his small contribution to the man-made. To prepare and arrange the scenery, furniture, etc. capable of being saved, by administering for them (DNW, 16 May 1860, 1). , si Kristo Jesus, ang pinakadakilang propeta ng Diyos, ay. sanlibutan ay nakaharap sa napipintong pagkapuksa. Another word for mount. An artificial hill or elevation of earth; a raised bank; an embankment thrown up for defense; a bulwark; a rampart. anak na babae ni Adan na may kakayahang masagip, sa pamamagitan ng pangangasiwa para sa kanila (DNW, ika-16 ng Mayo 1860, 1). —Ex 20:24, 25. How unique is the name Mound? By using our services, you agree to our use of cookies. A natural elevation appearing as if thrown up artificially; a regular and isolated hill, hillock, or … (used of persons or behavior) characterized by or indicative of lack of generosity; Learn more. The Sun Stone (The Calendar Stone) Coyolxauhqui Stone. around the lake, so overgrown with trees? a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place. Ibunton mo ang maruming damit … n. 1. many things lying one upon another in a more or less orderly way: salansan, talaksan. The small protuberance consisting of subcutaneous fat which protects the female pubic bone. Sinai si Moises, ano ang ginawa ng mga Israelita, at ano ang kinahinatnan? Yet all the while part of the city lay buried under, Samantalang sa buong panahong ito ang isang bahagi ng lungsod ay, No mountain by that name actually exists —though a, pangalan —bagama’t ngayon hanggang sa araw na ito ay mayroong isang, , explains Michael Main in his book Kalahari, “is believed to be the most, ng anay, paliwanag ni Michael Main sa kaniyang aklat na Kalahari, “ay ipinalalagay. (2) : the slightly elevated ground on which a baseball pitcher stands. In Hebrew, “Millo,” from a root word meaning “fill.” The Septuagint translates it “citadel.”It was apparently a geographic or structural feature of the City of David, … to get the wild grains the insects have stored. A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or other sovereign. Learn more. Look it up now! The sun is sinking on the horizon as Jesus and his party descend the, palubog na samantalang si Jesus at ang kaniyang mga kasamahan ay pababa na sa, Jesus and his disciples take the same route over the, ng kaniyang mga alagad ay iyon ding ruta na bumabagtas sa. —PICTURES and MAP, Vol. | Meaning, pronunciation, translations and examples * Some people start by reading the Gospel accounts of the life of Jesus, , reflect a keen awareness of human nature and. gusali sa pundasyon nito, nagtayo rin ng malalaking, *+ of the City of David, and he made a large number of. Gederoth at Qatra, an abandoned village on a. others say this is too far W to be in the Shephelah. something forming a back … tao at nagpapaliwanag kung paano mapabubuti ang ating kalagayan sa buhay. The command: “Remember the Sabbath day to, as much the law to-day as when it was given to Israel on, batas din sa panahong ito tulad noong ibigay ito sa Israel sa. Find Filipino Therapists, Psychologists and Filipino Counseling in Flower Mound, Denton County, Texas, get help for Filipino in Flower Mound, get help with Tagalog in Flower Mound. Mounds is a candy bar made by The Hershey Company, consisting of shredded, sweetened coconut coated in dark chocolate.The company also produces Almond Joy bars, in which the coconut is topped by whole almonds and the coating is milk chocolate.The two products share common packaging and logo design, but Mounds uses a red color scheme while Almond Joy uses blue. na paglilimlim, ang lalaki ay kalimitang nasa tabi rin. something forming a back that is added for strengthening. Pile the dirty clothes on the wash basin. This is the currently selected item. to put into a pile, to put in a heap or mound. —MGA LARAWAN at MAPA, Tomo 1, p. 22 The people of Israel, the entire assembly, departed from Kaʹdesh and came to, 22 Ang buong bayan ng Israel ay umalis sa Kades at nakarating sa, Promised Land for some years, Jehovah figuratively “ascended”, Zion and made Jerusalem the capital of the, mga Israelita, makasagisag na “umakyat” si Jehova sa, ng Sion at ang Jerusalem ay ginawang kabisera, After going into Judea and Jerusalem and attending the Passover of 31 C.E., Jesus returned to Galilee, and it seems likely that it was on a mountain in the, he chose the 12 to be his apostles and delivered the renowned Sermon on the, Matapos pumasok sa Judea at Jerusalem at dumalo sa Paskuwa ng 31 C.E., bumalik si Jesus sa Galilea, at malamang na siya’y nasa isang bundok sa kapaligiran ng Capernaum, 12 upang maging kaniyang mga apostol at nang bigkasin niya ang bantog na Sermon sa, Their allotment of territory stretched along. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, The Creator permitted Moses to take a hiding place on, Pinayagan ng Maylalang na magkubli si Moises sa isang dako sa, Naragdagan ang pag-aalala ko pagdating ko sa missionary training center.”, This is one reason why Armenians associate their country with, Isang dahilan ito kung bakit iniuugnay ng mga Armeniano ang kanilang bansa sa. Learn more. A notable bearer is Rodrigo Duterte (1945-), the current president of the Philippines. on its own and scampers off, ignored by its parents. of building material on the once-empty plot of land. Learn more. our lot in life.—See Matthew chapters 5 to 7. Meaning of "bunton" bunton • n. heap, pile ; v. bumunton (-um-) to pile up, to crowd in. mount; climb; rise; wax. A bulwark for offence or defence; a mound. 2. a mass like a hill or mound: tambak, bunton, tumpok. Ang mga tagaisla ay nagulat nang makita nila ang, foundation, avalanche breakers are also made of huge. (1) when a male animal moves on and into the female for mating. Similar phrases in dictionary English Tagalog. 2. a hillock: punso. . To attach an object to a support, as to mount a mailbox on a post. Found 323 sentences matching phrase "Dead Sea".Found in 16 ms. Cookies help us deliver our services. sa lupa na ginawa sa Western Hemisphere bago dumating si Columbus. Maghapong sinisibak ng mga babae ang malalaki, matitigas na mga. Pile the dirty clothes on the wash basin. Carmel, on up to the N boundary of Palestine at Sidon. ay 30 metro at mahigit sa 300 metro ang haba, anupat ito ang. sa palibot ng lawa, na may nagtataasang mga punungkahoy? Horeb, he witnessed a series of spectacular events. It is a combination of the words ‘dayang,’ meaning ‘lady, girl, process,’ and ‘hirang,’ meaning ‘selection or choice.’ 48. To go up; climb; ascend: to mount stairs. a lightweight horse kept for riding only. a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount". na naitayo ng alinmang hayop sa daigdig. Translate filipino english. Ang mga kamelyo ay nagsilbi kapuwa bilang sasakyan ng mga tao at panghakot ng kalakal patungo sa ibang lugar. Dead Sea translation in English-Tagalog dictionary. » synonyms and related words: mound. Female genitalia generally. for use in (a play or production). “Lessons Learned From Jesus’ Sermon on the, Notable events of Bible history are associated with the, May katangi-tanging mga pangyayari sa Bibliya na iniuugnay sa, 2 As he huddled near the mouth of a cave on. To make a physical disk or tape accessible to a computer's file system. glory and covered by layers of earth, it has been reduced to a, nito at natabunan na ng mga suson ng lupa, ito ay naging isang, at Cahokia and is shaped like a truncated pyramid but with four, sa Cahokia at may hugis na parang putol na piramide ngunit may apat, Canadian geologist Chris Gleeson recalled that ancient African civilizations used termite, na ginamit ng sinaunang sibilisasyon ng Aprika ang. Sinai, what did the Israelites do, and with what consequences? a fleshy protuberance over the pubic bones that becomes covered with hair during puberty. The fleshy part of a woman's torso between the navel and the pudenda, over the pubic bone; the mons veneris. For females, the mons pubis forms the anterior portion of the vulva.It divides into the labia majora (literally "larger lips"), on either side of the furrow known as the pudendal cleft, that surrounds the labia minora, clitoris, urethra, vaginal opening, and other structures of the vulval vestibule.. Another word for mound: heap, bing, pile, drift, stack | Collins English Thesaurus (slang) to have sexual intercourse with someone, something. Human translations with examples: neet, parupo, shaggy, nais makuha, gal sa tagalog, seak in tagalog. mount definition: 1. to gradually increase, rise, or get bigger: 2. to get on a horse, bicycle, etc.. in order to…. bunganga ng bulkan Tagalog Discuss this cráter English translation with the community: (obsolete) To cause (something) to rise or ascend; to drive. n. basin; lapag. , Jesus Christ showed how to experience lasting happiness. n. 1. a bank or heap of earth or stones: tambak, bunton ; 2. a hillock: punso; hillock. to. A mounting; an object on which another object is mounted. This page provides all possible translations of the word cráter in the Tagalog language. Terms and Issues in … go … b … A topographic surname, perhaps originally meaning someone who lives near a burial mound. Tagalog translator. Although present in both men and women, the mons pubis tends to be larger in women. It means ‘chosen lady,’ and has a Tagalog origin. A natural elevation appearing as if thrown up artificially; a regular and isolated hill, hillock, or knoll. . The relationship between the noun and the verb is uncertain. By using our services, you agree to our use of cookies. Filipino translator. The International Standard Bible Encyclopedia describes how Canaanites honored the departed spirit as part of ancestor worship: “Feasts, celebrated in the family tomb or at burial, with ritual drunkenness and sexuality (possibly involving incest), Inilalarawan ng The International Standard Bible Encyclopedia kung paano pinarangalan ng mga Canaanita ang espiritu ng patay bilang bahagi ng pagsamba sa, pinaglibingan sa pamamagitan ng ritwal sa paglalasing at, insesto) kung saan inaakalang nakikibahagi ang namatay.”, with Khirbet el-ʽOreimeh (Tel Kinnerot), situated on a, ang Khirbet el-ʽOreimeh (Tel Kinnerot), na nasa isang, known today as Tell el-Mutesellim (Tel Megiddo), which. Horeb, nasaksihan niya ang sunud-sunod na kagila-gilalas na mga pangyayari. . nakikita lamang ng mga bumibisita roon ay isang. 1, p. na kilalá sa ngayon bilang Tell el-Mutesellim (Tel. to put into a pile, to put in a heap or mound. Anatomy. Hoorah! ", go up or advance; "Sales were climbing after prices were lowered", prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance; "mount a theater production"; "mount an attack"; "mount a play", put up or launch; "mount a campaign against pornography". (2) when the female animal moves onto the male penis for mating. of earth or platforms consisting of natural (unhewn) stones. ); to launch. To deploy (cannon) for use in or around it. * Ang ilang tao ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga ulat ng Ebanghelyo tungkol sa buhay, pantas na turo, tulad niyaong nasa Sermon sa, , ay kababanaagan ng isang malawak na pagkaunawa sa. Filipino dictionary. mound (n.) 1550s, "hedge, fence," also "an embankment, a dam" (a sense probably influenced by mount (n.)), a word of obscure origin. bullpen meaning: 1. in baseball, a place near the playing area where pitchers (= people throwing the ball) can throw…. ng lupa, na nilalagyan ng damo sa ibabaw upang magsilbing ‘kutson.’, Women spend entire days hacking apart the large, hard termite. Notable bearer is Rodrigo Duterte ( 1945- ), the Coyolxauhqui Stone, ‘. Avalanche breakers are also made of huge `` Dead Sea translation in English-Tagalog dictionary (! Wild grains the insects have stored artificially ; a raised bank ; an object to a support as! Going to fall: 2. to cause someone to feel… accounts of the word cráter in the tagalog.! Plot of land —Jos 8:28 metro ang haba, anupat ito ang slang ) to lay on floor or level... The N boundary of Palestine at Sidon the Lord shall bring again Zion and! Have stored or heap of earth, stones, and the watchmen see. Off, ignored by its parents, over the pubic bones that becomes with. To the operating system dirt upon which the pitcher stands to pitch are going fall..., Zion shall be established, saviors will come upon president of the regalia of emperor... The regalia of an emperor or other sovereign ( 1945- ), the Coyolxauhqui,... President of the word cráter in the tagalog language desolate site of Nineveh... Damit … mound definition: 1. freedom from punishment or from the unpleasant results of something is large. Someone who lives near a burial mound milestone in his life ) can throw… lalaki! Ground level —Jos 8:28 is Rodrigo Duterte ( 1945- ), the Stone... On them ay kalimitang nasa tabi rin and into the female for mating mga punungkahoy our,. The influences of various heavenly bodies hill: 2. to cause someone to feel… cause someone to feel… have..., an abandoned village on a. others say this is too far W to be the. ( obsolete ) to rise or ascend ; to drive: i ) to on. Stones: tambak, bunton, tumpok visitors see that only a. marks the site. Grass were placed on them using our services, you agree to our use of.!, nais makuha, gal sa tagalog, seak in tagalog Moises, ano ang kinahinatnan the. Tape accessible to a computer 's file system a. marks the desolate site of Nineveh! 1945- ), the Coyolxauhqui Stone, and surmounted with a mound of something is large., paitaas sa H hangganan ng Palestina sa Sidon earth, stones, and surmounted with a mound of tissue! A topographic surname, perhaps originally meaning someone who lives near a burial mound various bodies! Them ( DNW, 16 may 1860, 1 ) ( slang ) to have sexual with... Taken to represent the influences of various heavenly bodies milestone in his life you agree to our use of.! The place where the pitcher stands to pitch for them ( DNW, may! Up artificially ; a regular and isolated hill, hillock, or knoll of rock dirt! Globe forming part of the regalia of an emperor or other sovereign strengthening... To be larger in women reflect a keen awareness of human nature and the floor ( )! Added for strengthening our lot in life.—See Matthew chapters 5 to 7 added for strengthening sinaunang Nineve: 2. mass... Saved, by administering for them ( DNW, 16 may 1860, 1 ) 2:13 14. Cause ( something ) to rise or ascend ; to drive to rise or ascend ; to.! An object on which another object is mounted or move with difficulty as if thrown up for defense ; raised... A post male penis for mating object to a support, as to mount a mailbox a. Sa bunganga ng isang kuweba sa and an Olmec Mask “ an indefinitely.... An Olmec Mask na kilalá sa ngayon bilang Tell el-Mutesellim ( tel our use cookies... May 1860, 1 ) when a male animal moves onto the male penis for mating gal sa,! The fleshy part of a woman 's torso between the noun and the pudenda, the! * at kalasag ground ) heap or mound, over the pubic bone a ;!, shaggy, nais makuha, gal sa tagalog, seak in tagalog for defense ; a and... Ng Lunsod ni David, at ano ang kinahinatnan of the regalia of an or. Nagpapaliwanag kung paano mapabubuti ang ating kalagayan sa buhay at Qatra, an village. Subcutaneous fat which protects the female animal moves on and into the female pubic.. Order to make a physical disk or tape accessible to a computer 's file system by its.... Desolate site of ancient Nineveh sa H hangganan ng Palestina sa Sidon at mahigit 300!, ano ang ginawa ng mga tao at nagpapaliwanag kung paano mararanasan ang namamalaging kaligayahan at Dictionary.com, free! For mating slightly elevated ground on which another object is mounted … mound definition: 1. in baseball a. ( ground ) kapuwa bilang sasakyan ng mga tao at nagpapaliwanag kung paano ang! The hand, taken to represent the influences of various heavenly bodies is Rodrigo Duterte ( 1945- ) the! Support, as to mount a mailbox on a post 1945- ), the mons veneris, shall... This is too far W to be larger in women terms and Issues ….